Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

MichaelaStore s.r.o.

 

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu na adrese www.michaelastore.sk  je spoločnosť MichaelaStore, s.r.o. so sídlom Chotčanská 85/1, 091 01 Stropkov, IČO: 54 985 811, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:44857/P (ďalej ako „Prevádzkovateľ“alebo „Predávajúci“).

 

Tieto Všeobecného obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú Predávajúci a kupujúci(fyzická osoba – spotrebiteľ)pri uzatváraní zmluvy na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej ako „Kúpna zmluva“) a pri realizácií práv a povinností zmluvných strán po uzatvorení Kúpnej zmluvy.

 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

e-mailová adresa: michaelastore@gmail.com

telefónne číslo: +421 905 958 724

 

 1. VYMEDZENIE POJMOV

 

Predávajúci, prevádzkovateľ –osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti

Kupujúci, Zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti

Kúpna zmluva –kontrakt, v rámci ktorého sa predávajúci zaväzuje dodať predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje za predmetu kúpy zaplatiť a tento riadne prevziať

Tovar – predmet kúpnej zmluvy

Objednávka –návrh na uzavretie kúpnej zmluvy realizovaný prostredníctvom webovej stránky www.michaelastore.sk

Cena – odplata za Tovar

Platba –súhrn celkovej odplaty pre Predávajúceho pozostávajúca z Ceny a poplatok spojených s doručením a platbou na dobierku (v prípade voľby)

Reklamovaný tovar –Tovar, vo vzťahu ku ktorému bola uplatnená zodpovednosť za vady

 

 1. REGISTRÁCIA

 

 1. Registráciou sa rozumie vytvorenie individuálneho užívateľského konta Zákazníka na webovej stránke michaelastore.sk.
 2. Registrovaný Zákazník má možnosť po prihlásení do svojho užívateľského konta na webovej stránke michaelastore.sk sledovať stav aktuálnej objednávky a má k dispozícií prehľad všetkých objednávok realizovaných prostredníctvom registrovaného konta.
 3. Registrácia Zákazníka je dobrovoľná a bezplatná.
 4. Registrácia Zákazníka nie je podmienkou pre vytvorenie Objednávky a uzatvorenie Kúpnej zmluvy.
 5. Registrácia sa ruší automaticky po dvoch rokoch od posledného prihlásenia sa do užívateľského konta.
 6. Zákazník môže kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o výmaz užívateľského konta, a to zaslaním požiadavky obsahujúcej prihlasovacie meno užívateľského konta a požiadavku o výmaz užívateľského konta.
 7. Pravidlá a podmienky spracúvania osobných údajov registrovaných Zákazníkov sú dostupné na tomto odkaze: michaelastore.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

 

 1. ODBER NEWSLETTERU

 

 1. Zákazník zaslaním e-mailovej adresy Prevádzkovateľovi na webovej stránke michaelastore.sk žiada Prevádzkovateľa o zasielanie aktuálnych noviniek, informácií o zľavách.
 2. Zasielanie newsletteru Prevádzkovateľ je bezplatné.
 3. Požiadavku na zasielanie newsletteru môže Zákazník kedykoľvek zrušiť, a to kliknutím na nasledovné tlačidlo v e-maily obsahujúcom newsletter: Neodoberať Newsletter.
 4. Pravidlá a podmienky spracúvania osobných údajov registrovaných Zákazníkov, ktorým je zasielaný newsletter sú dostupné na tomto odkaze: michaelastore.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

                                                            

 1. TOVAR

 

 1. Informácie o tovare a jeho charakteristika je uvedená na webovej stránke michaelastore.sk.
 2. Objednať je možné je Tovar, u ktorého je uvedená informácia, že je „Skladom“.
 3. Tovar, u ktorého je uvedená informácia „Vypredané“ nie je možné objednať. Zákazník sa však môže o čase jeho dostupnosti informovať u Prevádzkovateľa.

 

 1. CENA, JEJ ZAPLATENIE A ĎALŠIE POPLATKY

 

 1. Cena za tovar je uvedená na webovej stránke michaelastore.sk a je záväzná. Cena zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty určenú podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
 2. Cena uvedená pri Tovare nezahŕňa poplatok za doručenie Tovaru a poplatok za dobierku.
 3. O výške poplatku za doručenie Tovaru a poplatku za dobierku informuje Prevádzkovateľ Zákazníka v druhom kroku po otvorení košíka „2. Doprava & platba“, kde zároveň Prevádzkovateľ uvedie aj konečnú výšku Platby, zahŕňajúcu Cenu za tovar a ďalšie poplatky, ktorú je povinný Zákazník v prípade odoslania objednávky s povinnosťou platby zaplatiť.
 4. V prípade, ak si Zákazník zvolí ako spôsob platby „PREVODOM NA ÚČET“, spolu s potvrdením objednávky mu Prevádzkovateľ zašle aj bankové údaje na zaplatenie Platby.
 5. V prípade, ak si Zákazník zvolí ako spôsob platby „On-line platba kartou“, bude po odoslaní objednávky s povinnosťou platby presmerovaný na platobnú bránu, kde zadaním požadovaných informácií o platobnej karte uhradí kúpnu cenu.

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

 1. Odoslanie objednávky Zákazníkom Predávajúcemu je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.
 2. Objednávka sa realizuje označením vybraného produktu tlačidlom „DETAIL“ anásledne zvolením požadovanej veľkosti a zvolením množstva. Po vykonaní týchto krokov potvrdí Zákazník svoju voľbu tlačidlom „DO KOŠÍKA“.Tovar vložený Zákazníkom do košíka si môže Zákazník následne skontrolovať a v prípade záujmu oň, vyberie voľbu „POKRAČOVAŤ“, zvolí spôsob platby a dopravy, opäť vyberie voľbu „POKRAČOVAŤ“, vyplní osobné údaje (v prípade registrovaného a prihláseného Zákazníka budú tieto údaje predvolené) a odošle Prevádzkovateľovi Objednávku tlačidlom „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“.
 3. Do okamihu kliknutia na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“ je Zákazník oprávnený meniť obsah košíka, dodacie a fakturačné údaje. Po zvolení tlačidla „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“ môže Zákazník upraviť uvedené údaje len prostredníctvom e-mailu zaslaného Prevádzkovateľovi, pričom Prevádzkovateľ musí so zmenou údajov súhlasiť. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť upraviť údaje (napr. zvolený spôsob dopravy), ak by zmena bola spojená s ďalšími poplatkami a povinnosťami aj, nie však výlučne, tretím osobám.
 4. V prípade voľby spôsobu platby „Dobierkou“ je Kúpna zmluva uzatvorená momentom keď Prevádzkovateľ potvrdí Objednávku Zákazníka, a to zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom v Objednávke.
 5. V prípade voľby spôsobu platby „Prevodom na účet“ je Kúpna zmluva uzatvorená momentom pripísania Platby na účet Prevádzkovateľa. O pripísaní Platby na účet je povinný Prevádzkovateľ Zákazníka bezodkladne informovať.
 6. V prípade voľby spôsobu platby „On-line platba kartou“ je Kúpna zmluva uzatvorená momentom pripísania Platby na účet Prevádzkovateľa. O pripísaní Platby na účet je povinný Prevádzkovateľ Zákazníka bezodkladne informovať.

 

 1. DORUČENIE TOVARU

 

 1. Spôsob doručenia Tovaru si volí Zákazník v druhom kroku po otvorení košíka „2. Doprava & platba“.
 2. Zákazník je povinný zvoliť si spôsob doručenia Tovaru a svojou voľbou je po odoslaní objednávky s povinnosťou platby viazaný.
 3. V prípade, ak Zákazník po uzavretí Kúpnej zmluvy bude mať záujem zmeniť spôsob dopravy alebo adresu dodania Tovaru, oznámi túto skutočnosť Prevádzkovateľovi e-mailom. V prípade, ak zmeny požadované Zákazníkom budú spojené s dodatočnými poplatkami, je Zákazník povinný ich uhradiť. V prípade ich neuhradenia Zákazníkom si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo odmietnuť vykonať zmenu požadovanú Zákazníkom.
 4. Predávajúci sa zaväzuje doručiť Tovar označený na webovej stránke michaelastore.sk ako „Skladom“ Kupujúcemu čo najskôr po uzavretí Kúpnej zmluvy, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvydo 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj čiastočne, a to v prípade, ak tvorí predmet zmluvy viac ako jeden Tovar a Kupujúci sa rozhodne odstúpiť od zmluvy len vo vzťahu k niektorému Tovaru.
 3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred prevzatím Tovaru, a to kedykoľvek od uzavretia Kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je Tovar, o ktorom tak ustanovuje zákon. Ide najmä o:
 1. tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, tovar vyhotovený na mieru a tovar určený osobitne pre jedného Zákazníka;
 2. tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze;
 3. tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po doručení porušený;
 4. tovar, ktorý bol po doručení neoddeliteľne zmiešaný s inou vecou. 

      5. Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 1. súčasne s vrátením Tovaru, a to vypísaním formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok a jeho zaslaním Predávajúcemu spolu s Tovarom, ktorý tvorí predmet Kúpnej zmluvy;
 2. prejavom vôle odstúpiť od Kúpnej zmluvy adresovanej Kupujúcim Predávajúcemu e-mailom vo forme vyhlásenia o zámere odstúpiť od zmluvy, pričom je Kupujúci povinný označiť aj pridelené číslo Objednávky;
 3. prejavom vôle odstúpiť od Kúpnej zmluvy adresovanej Kupujúcim Predávajúcemu e-mailom tak, že v prílohe e-mailu zašle Kupujúci vyplnený skenalebo fotografiu formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

6. V prípade čiastočného odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný v prejave, ktorým od zmluvy odstupuje, uviesť aj konkrétnu špecifikáciu Tovaru, ktorý je  predmetom čiastočného odstúpenia odzmluvy (napr. uvedením, veľkosti, druhu tovaru a pod.).

7. Pri voľbe spôsobu uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 4. tohto článku odporúčame Kupujúcemu dbať na zachovanie 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy. V prípade obáv o jej dodržanie a zachovanie v prípade zvolenia spôsobu podľa bodu 4písm. a) tohto článku, odporúčame Kupujúcemu z opatrnosti oznámiť zámer odstúpiť od zmluvy aj e-mailo

8. V prípade, ak si Kupujúci zvolí spôsob odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa bodu 4 písm. b) alebo c) tohto článku je povinný zaslať Tovar Predávajúcemu v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu:MichaelaStore - budova AUSTIN PARK - ul. Stropkovská 568, 08901 Svidník

9. Po odstúpení od zmluvy zo strany Kupujúceho je Predávajúci povinný vrátiť predávajúcemu Platbu, ktorú od neho prijal. Predávajúci vráti kupujúcemu Platbu až po doručení vráteného Tovaru Predávajúcemu alebo po preukázaní jeho odoslania Predávajúcemu zo strany Kupujúceho. V prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob platby „Prevodom na účet“, vráti Predávajúci platbu Kupujúcemu na účet, z ktorého realizoval platbu, pokiaľ sa nedohodnú inak. V prípade, ak si Kupujúci zvolil spôsob platby „Dobierkou“, môže vyplnením IBAN-u vo Formulári na odstúpenie od zmluvy požiadať o vrátenie platby na bankový účet alebo vybrať voľbu „Vrátiť poštovým poukazom“.

10. Poplatky spojené s vrátením Tovaru Predávajúcemu po odstúpení od zmluvy zo strany Kupujúceho znáša Kupujúci, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci výslovne nedohodnú inak.

11. Kupujúci zodpovedá je povinný zabezpečiť, aby sa Tovar nepoškodený vrátil Predávajúcemu. Na tento účel je Kupujúci povinný najmä pred odovzdaním Tovaru na vrátenie zabezpečiť jeho zabalenie, ktoré zabráni poškodeniu Tovaru. Ak Kupujúci nesplní túto povinnosť a Predávajúcemu vznikne škoda, je Prevádzajúci oprávnený uplatniť si voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody.

12. Kupujúci je povinný vrátiť Tovar na adresu sídla prevádzkovateľa uvedenú v úvode týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 1. ZÁRUKA ZA AKOSŤ TOVARU

 

 1. Predávajúci preberá záruku za akosť Tovaru od jeho prevzatia Kupujúcim počas plynutia záručnej doby a zodpovedá za prípadné vady Tovaru.
 2. Záručná doba je 24 mesiacov.
 3. Pri Tovare, za ktorý bola dohodnutá nižšia Cena, nezodpovedá Predávajúci za vady, ktoré boli dôvodom pre dohodnutie nižšej Ceny. Predávajúci nezodpovedá tiež za vady, na ktoré Kupujúceho upozornil pred uzatvorením Kúpnej zmluvy (pri objednávke Kupujúceho).
 4. Nároky zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru je Kupujúci povinný uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú.
 5. Vady Tovaru nie sú:
 1. zmeny na Tovare spôsobené nesprávnym užívaním alebo nesprávnou starostlivosťou o Tovar Kupujúcim alebo osobou, ktorej Kupujúci Tovar zveril;
 2. zmeny spôsobené prirodzenými vlastnosťami materiálov, z ktorých je Tovar zhotovený;
 3. zmeny na Tovare spôsobené poškodením Tovaru Kupujúcim alebo osobou, ktorej Kupujúci Tovar zveril.

6. Ak pôjde o vadu, ktorú je možné odstrániť, má Kupujúci právo na:

 1. jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie alebo
 2. výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7. V prípade, ak pôjde o vadu, ktorú je možné odstrániť, môže Predávajúci vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8. V prípade, ak pôjde o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na:

 1. výmenu Tovaru alebo
 2. na odstúpenie od zmluvy.

9. Právo podľa bodu 8. tohto článku má Kupujúci aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

10. V prípade, ak pôjde o vadu, ktorá je síce neodstrániteľná, ale nebráni riadnemu užívaniu veci, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Ceny.

11. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré spotrebiteľovi vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.

12. Reklamovaný tovar zašle Kupujúci na adresuMichaelaStore - budova AUSTIN PARK - ul. Stropkovská 568, 08901 Svidník.

13. Spolu s reklamovaným tovarom je Kupujúci povinný zaslať aj kópiu daňového dokladu preukazujúceho skutočnosť, že Tovar Kupujúci zakúpil u Predávajúceho a popis vady Tovaru.

14. Predávajúci je povinný potvrdiť Kupujúcemu doručenie reklamovaného Tovaruformou zaslania e-mailu na adresu, ktorú uvedie Kupujúci v Reklamačnom formulári, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci je zároveň povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z práv uvedených v bode 6., 7., alebo 8. tohto článku Kupujúci uplatňuje, určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

15. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový tovar.

16. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

17. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady. vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.

 

 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 

 1. V prípade, ak sa vzniknutý spor medzi Predávajúcim a Kupujúcim nepodarí vyriešiť dohodu, je možné riešiť vzniknutý spor mimosúdne (alternatívne).
 2. Príslušným orgánom pre mimosúdne (alternatívne) riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27.
 3. Bližšie informácie o alternatívnom riešení sporov nájdete na: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 4. Zákazník môže zároveň využiť aj Európsku platformu pre riešenie sporov online, ktorú poskytuje Európska komisia. Odkaz na platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 1. ORGÁN DOZORU

 

 1. Na území Slovenskej republiky je orgánom dozoru dodržiavania práv spotrebiteľov Slovenská obchodná inšpekcia.
 2. V prípade nespokojnosti môžete podať Slovenskej obchodnej inšpekcii akúkoľvek sťažnosť. Sťažnosť môžete podať písomne na adresu:

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Bajkalská 21/A

 1. O. BOX 29

827 99 Bratislava

 

 1. ROZHODNÉ PRÁVO

 

 1. Rozhodným právom pre právne vzťahy založené a súvisiace s Kúpnou zmluvou je právny poriadok Slovenskej republiky.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť a aktualizovať najmä, nie však výlučne, vtedy, keď dôjde k zmene právnej úpravy majúcej vplyv na právne vzťahy medzi Zákazníkmi a Prevádzkovateľom.
 2. Na právne vzťahy medzi Zákazníkom a Prevádzkovateľom sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky platné a účinné v čase, kedy Zákazník zašle Prevádzkovateľovi záväznú objednávku s použitím tlačidla „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“.
 3. V prípade, ak by niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.
 4. Ak medzi Predávajúcim a Kupujúcim dôjde pri uzatváraní Kúpnej zmluvy k dojednaniam odlišným od týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom tieto dojednania musia byť zachytené na trvalom nosiči (e-mail) alebo listinne, majú tieto dojednania prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

 

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 03.12.2022.

 

Súbory na stiahnutie:

FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

Späť do obchodu